تنها دو کلمه را در اعتکاف عملی کنیم

تنها دو کلمه را در اعتکاف عملی کنیم

عمر گذشت، ما نفهمیدیم چه باید بکنیم. دو کلمه باید عملی بشود در اعتکاف، آن دو کلمه این است. این تعبیراتی که در بین مردم هست، این ها ریشه هایی دارد. حرف حساب دو کلمه است، آن دو کلمه چیست؟

یکی: من منه الوجود، یکی: من به الوجود. یکی: آن کس که از او هر چه هست، هست. دوم: آن کسی که به او هر چه هست، هست.

/ 0 نظر / 4 بازدید