راز ماندگاری ایران، ماموریت ایران است

راز ماندگاری ایران، ماموریت ایران است

همة کسانی که طیّ سال جاری توفیق سفربه مکّه و مدینه و انجام اعمال عبادی و زیارت را یافتند، شاهد بودند که گرداگردحرمین را مبلّغان جوان، اعمّ از دختر و پسر و مسلّط به زبان‌های فارسی، عربی،انگلیسی و اردو گرفته بودند. آنها با شیوه‌هایی نو و منظّم، به طور شبانه روزی،برنامه‌های دیکته شده را که بر محور انذار شیعیان و نشر آموزه‌های سلفی و وهّابیاستوار بود به اجرا می‌گذارند.

 

جز این، وعّاظ و خطبایصحن«مسجدالحرام» و «مسجدالنّبی» نیز مطابق معمول بر کرسی خطابه تکیه زده و از شرکمشرکان می‌گفتند. پر واضح بود که آنها مخاطب خود را برای طرد و نفی شیعیان وباورهای شیعی مهیّا می‌ساختند. شاید در نزد خود این تصوّر را داشتند که اگر بهتکلیف شرعی خود عمل نکنند، «مردم همه می‌فهمیدند». از این مزاح سرایندة منظومه‌هایطنز عصر مشروطیت که بگذریم، آیا هیچ به گسترة فعّالیت‌های تبلیغی و تبشیری مبلّغانمذهبی مسلمان و غیر مسلمان طیّ سال‌های اخیر اندیشیده‌اید؟
آیا آماری از کمیّت وکیفیت این مبلّغان در جهان حاضر در اختیار دارید؟

از نیمة دوم قرن بیستم،بروز سلسله‌ای از وقایع و رخدادها، موج بزرگی از فعّالیت‌های تبلیغی و تبشیری را درغرب و جهان مسیحی به راه انداخت. کاتولیک‌ها و پروتستان‌های مسیحی از سویی و فرقمختلف مذهبی مسلمان از دیگر سو، پای در میدان گذاشته و در ابعادی بزرگ و با استفادهاز جدیدترین وسایل، شروع به تبلیغ و تبشیر و جذب مخاطبان در سراسر جهان کردند.

موج بنیادگرایی مبلّغان اوانجلیک وابسته به کلیسای پروتستانی «ایالاتمتّحدة آمریکا» و «انگلستان» نه تنها تمامی پهنة «آمریکای شمالی»، «آمریکای لاتین» و بخش‌هایی از «اروپا» را درنوردیدند، بلکه با مدد جستن از رسانه‌های نو پدیدمانند: تلویزیون، ماهواره و شبکه‌های اینترنتی از مرزهای غرب گذشتند و پای در «آسیا» و «شبه قارّة هند» گذاشتند و در جست‌وجوی مخاطب و جذب آنها از هیچ اقدامفرهنگی و مادّی دریغ نورزیدند. به جرئت می‌توان گفت که : کمیّت و کیفیّتفعّالیت‌های تبلیغی و تبشیری این عصر به هیچ روی قابل مقایسه با قرون ماضی نبودهاست.

ورود به شرایط تاریخی جدید و آشکار شدن زمینه‌های اقبال عمومی برایاستماع گفت‌و‌گوهای مذهبی و معنوی، حرص و ولع ویژه‌ای را برای گسترده ساختن دامنةفعّالیت‌های تبلیغی و تبشیری مذهبی را فراهم آورد.


ظهورنشانه‌های بحران در دیوارهای فرهنگ و تمدّن غربی و بن‌بست‌های حاصل ازایدئولوژی‌های دست‌ساز انسانِ بریده از آسمان و بالأخره نزدیک شدن هزارة سوم میلادیدر بروز رویکردی عمومی به معنا و مذهب در جهان غرب بی‌تأثیر نبوده است. چنانکه؛واقعة شریف انقلاب اسلامی ایران در سال 57، نقطه عطفی را باعث شد که طیّ سی سالاخیر نه تنها تمامی حوزة فرهنگی و تمدّنی غربی را به چالش کشیده بلکه، بروز انتظارجدیدی را در میان آسیا و شرق اسلامی برای تجربة «حکومت مبتنی بر آموزه‌های دینی» ونفی سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) باعث بوده است.

اجازه دهید دفتر آمار واطّلاعاتی را بگشایم که حسب همة آنچه عرض کردم طوفانی از فعّالیت‌های تبلیغی وتبشیری را در میان مسیحیان، مسلمانان و سایر فرق به راه انداخته است.
از احیایاوانجلیسم کلیساهای پروتستانی ایالات متّحده شروع می‌کنم. شایان ذکر است که جمعیّتحدّاکثری ساکن در ایالات متّحدة آمریکا و انگلستان پروتستانند و ملکة انگلستان خودرئیس کلیسای پروتستانی نیز هست.
فعّالیت‌های تبلیغی و تبشیری مبلّغان ابتدا موجیاز حملات را در آخرین دهه از قرن، (بین سال‌های 1993 ـ 1994) علیه مراکز سقط جنین وهمجنس‌بازان به راه انداخت. آنها حتّی با تأسیس سازمانی به نام «عملیات نجات» بارهبری مردانی چون راندل نزی، عملیات فراوانی را برای هدف قرار دادن پزشکان طرّاحیکردند.

نباید فراموش کرد که اوانجلیک‌ها، موضوع ظهور مجدّد حضرت مسیح وآماده شدن برای ظهور ایشان را به عنوان یکی از محورهای اصلی تبلیغ و تبشیر فراگیرمی‌شناسند. طبق نظرسنجی «مؤسسة گالوپ»، در دهة آخر از قرن بیستم، 70 میلیون  نفر درایالات متّحدة آمریکا بینندة شبکه‌های تلویزیونی یا همان کلیساهای دیداری مذهبیبودند. راه‌اندازی قریب به 1700 شبکه و ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، 1300 دفترانتشاراتی، 7000 کتابفروشی در سراسر آمریکا با فروش سالیانه سه میلیارد دلار وبالأخره تأسیس 20000 مدرسة ابتدایی، راهنمایی و متوسّطه و بالأخره 257 کالج ودانشگاه تنها بخشی از فعّالیت‌ها و سرمایه‌گزاری‌های مبلّغان اوانجلیک در ایالاتمتّحدة آمریکا بوده است.

فروش و هدیة سالیانه انجیل در آمریکا 425 تا 650میلیون دلار است. آمریکایی‌ها سالانه 20 میلیون انجیل جدید خریداری می‌کنند تا بهچهار انجیلی که در خانه دارند، بیفزایند. اوانجلیک‌ها، در فضای بیرون از آمریکا،توجّه خود را بر جایی متمرکز کرده‌اند که آن را پنجرة 10/40 می‌خوانند و منظورشاننواری از جهان اسلام در آفریقا و آسیاست که بین خط‌های استوایی 10 و 40 قراردارد.

برخی از اوانجلیک‌‌ها قرآن‌های ساختگی درست کرده‌اند تا در فکرمسلمانان تردید ایجاد کنند. در حال حاضر، از انجیل 900 ترجمة انگلیسی در دست است وجز آن، انجیل به 2426 زبان ترجمه شده است و 95% جمعیّت جهان را زیر پوشش خودمی‌آورد.
به گزارش «اکونومیست»، اکنون پر برکت‌ترین تولید کنندة مسیونرهای مسیحیبه نسبت هر نفر یک مسیونر، «کرة جنوبی» است. «برزیل» و کرة جنوبی، بزرگ‌ترین تولیدکنندة انجیل هستند. یک شبکة به هم پیوسته، مرکّب از 40 مجموعة ملّی و محلّی به نامجوامع انجیلی bible societies  برای این هدف مشترک که «در دست هر مرد، زن و کودکروی سیارة زمین یک انجیل» بگذارند، منبع فراهم می‌کنند.

این همه، تنها سهماوانجلیک‌های وابسته به کلیساهای پروتستانی ایالات متّحده را برای شکار مستضعفانغرب و شرق جهان بود. سهم کلیسای کاتولیک با محوریّت «واتیکان» را جدا محاسبهمی‌کنیم.

سخنگوی واتیکان، آقای جوسکین نفارد والز، در گزارش خود در سال 1995م. دربارة فعّالیت‌‌های تبشیری در آفریقا می‌نویسد: «به درستی که شأن آفریقا،شأن آمریکای جنوبی است و این قارّه، در آینده محلّ تجمّع و خزانة کاتولیک‌ها خواهدبود.» 
او با ذکر پاره‌ای از آمار و اطّلاعات می‌نویسد: «در سال 1901م.، آغازقرن بیستم، در کلّ آفریقا 1/1 میلیون کاتولیک وجود داشت. یعنی یک درصد جمعیّتآفریقا، امّا، امروزه ما در هر سال دو میلیون کاتولیک به عدد قبلی اضافه می‌کنیم. در حال حاضر 65 میلیون نفر یا به عبارتی 16% از جمعیّت کلّ آفریقا کاتولیک هستند وما انتظار داریم که تعداد آنها تا پایان قرن حاضر به یکصد میلیون نفربرسد
نباید فراموش کنید که جمعیّت حدّاکثری آفریقای سیاه را، مسلمانان تشکیلمی‌دادند. کلیسای کاتولیک 32 میلیارد دلار در طرح‌های تبلیغی مسیحی هزینه کرده است. همچنین آنها، انجیل را به 625  زبان و لهجة آفریقایی ترجمه کرده‌اند و حتّی برایبی‌سوادان نیز از طریق سیستم‌های صوتی، انجیل تدارک دیده‌اند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد مهدی

سلام باید مبلغایی که دارن تو ماه رمضان جاهای مختلف میرن توجیه بشن موفق باشید مطلب خوبی است