وداع با رمضان از زبان امام سجاد (ع)

راز و نیاز امام سجاد

هنگام وداع ماه رمضان با‌  خداى خویش به‌  این دعا راز  ‌و‌  نیاز مى کرد


̶    اى خدا اى آنکه در‌  عطاء  ‌و‌  احسان به‌  خلق پاداش نخواهى 

̶    و هرگز از‌  عطا  ‌و‌  کرم به‌  بندگان پشیمان نشوى (که جود  ‌و‌  احسان تو‌  ذاتى  ‌و‌  از‌  پاداش خلق بى نیازى  ‌و‌  جود  ‌و‌  کرمت بر‌ بد  ‌و‌  خوب خلقان شامل است گرچه نیکو کار مطیع بیشتر لایق احسان تست  ‌و‌  عاصى بدکار کمتر (که فرمانبردارى بنده را‌  به‌  رحمت خدا نزدیک  ‌و‌  ناسپاسى دور مى سازد)

̶    و اى خدائى که‌  با‌  بنده خود مقابله به‌  مثل نمى کنى (که اگر بنده راه طاعت گیرد  ‌و‌  شکر نعمت کند بر‌ او‌  احسان کنى  ‌و‌  اگر به‌  راه عصیان رود منع نعمت فرمائى بلکه بر‌ همه خلق از‌  مومن  ‌و‌  کافر انبیاء  ‌و‌  اولیاء  ‌و‌  فرشتگان همه را‌  رحمت رحمانیت شامل  ‌و‌  نعمت عامت واصل خواهد بود. (که رحمتى وسعت کل‌  شیى ء) فرمودى  ‌و‌  هیچ مخلوقى را‌  محروم از‌   ‌آن رحمت نساختى اما رحمت رحیمى  ‌و‌  لطف خاص تو‌  خاص نیکوکاران است که‌  فرمودى (ان رحمه الله قریب من‌  المحسنین)  ‌و‌  درباره عموم خلق فرمودى (کلا نمد هولاء  ‌و‌  هولاء من‌  عطاء بک  ‌و‌  ما‌  کان عطاء ربک محظورا)

̶    بلکه اى خدا احسان تو‌  بى سابقه مقدم (بر استحقاق خلق است  ‌و‌  قبل از‌  لیاقت  ‌و‌  عدم لیاقت بندگان چنانکه نعمت وجود  ‌و‌  حیوه را‌  به‌  همه خلائق بى سابقه  ‌و‌  پیش از‌  قابلیت  ‌و‌  عدم قابلیت عطا فرمودى اما در‌  مقام رحمت رحیمى هرگز مومن  ‌و‌  کافر یکسان نیستند بلکه کافر محروم  ‌و‌  مومن هم متفاوت بر‌ حسب استحقاق به‌  مراتب ایمان  ‌و‌  طاعت  ‌و‌  معرفت است (لان شکرتم لازیدنکم  ‌و‌  لئن کفرتم ان‌  عذابى لشدید)  ‌و‌  عفو 

/ 0 نظر / 3 بازدید