علی..وشب...قدر.

علی..وشب...قدر.
توشب قدری و قدرت به خـــــدا نشناسند....قدر والای تو جز اهل وفا نشناسند
راز گلهای شهیدی که به محراب شکفت....به علی راز تورا جز شهدا نشناسند
جز خداوند ورسولش که به رمزت واقف......راز شق القمـــرت را بخدا نشناسند
گوهر قدری ونشاخت کسی قدر تورا........تاقیامت به خدا...قدر تورا نشناسند
استاد سید محمد رضا هاشمی زاده....

/ 0 نظر / 2 بازدید