# پاییز_و_بچه_ها

پاییز و بچه ها

پاییزوبچهها مهرآمدودوبارهگلستانسبزعشق   باعطریادوخاطرههایشچهدیدنیست   آهنگپکزمزمهغنچههایناز  ازلابهلایوسعتسبزششنیدنیست   مهرآمدوتبسمیازجنسنوبهار  رویلبانپاکولطیفبنفشههاست   گلبوتههایشادیوشورونشاطوعشق  دستهگلیستآبیودردستبچههاست   مهرآمدوطلوعنجیبوبهاریش  درجایجایدفتردلسبزوماندنیست   شعربلندخاطرههایبهارشوق درروزهایآبیوبیکینهخواندنیست مهرآمد
/ 4 نظر / 9 بازدید