چگونه معتکف واقعی باشیم؟

چگونه معتکف واقعی باشیم؟

اعتکاف وقتی اعتکاف است که معتکف وارد بشود در مسجد [و] خارج بشود، ارتباطش با دو نقطه تمام بشود: اول: من منه الوجود، و او ذات قدوس حق متعال است. دوم: من به الوجود، و او ولیّ عصر امام زمان است. اعتکاف جوهرش این است.

حالا آنچه لازم است اینجا این است: معتکف حق خروج از مسجد ندارد، الا برای مواردی که استثنا شده.

این عدم حق خروج جز در موارد مستثنا در فقه، نشان می دهد که در آن سه روز روح باید مندک بشود بالنسبه به آنکه هر چه هست از اوست، و از اوست و منتها هم اوست. کسی که وارد مسجد می شود برای اعتکاف، اول باید فکر کند: چه بود، چه شد، کجا می رود، برای چه می رود.

/ 0 نظر / 4 بازدید