طنز

خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«دستمال بردار»
خدا به ما آب گل آلود دادهمامان میگه،«شالاپ شولوپ نکن»
مامان میگه،«ساکت باش،خوابه بابات»
اما خدابه ما درسطل آشغال داده که میشه باهاش شترق صدا داد

خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«باید دستکش هات رو دست کنی»
خدا
به ما بارونداده – مامان میگه،«مبادا خیس بشی»
مامان میخواد که ما مراقب باشیم وزیاد نزدیک نشیم
به اون سگ های قشنگ غریبه ای که خدا بهمون داده نوازششون کنیم

خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«برو دستت رو بشور»
ولی آخه خدا به ماجعبه های پر اززغال. تن های سیاه شده قشنگ
داده،چه جور!
من چندان باهوشنیستم،ولی یه چیز رو مطمئنم بخدا
یا مامان داره اشتباه می کنه،یا اگهنه،خدا.

متفکرخیال باطلدروغگو

/ 0 نظر / 3 بازدید